Studie porovnání nákladů na realizaci RD&D aktivit spojených s přípravou HÚ v podzemních výzkumných pracovištích do roku 2035

Poskytovali jsme expertní činnosti na posouzení a zhodnocení ekonomických a technických aspektů realizace výzkumných, vývojových a demonstračních (RD&D) aktivit v prostředí podzemního výzkumného pracoviště Bukov, v návaznosti na koncepční dokumenty a potřeby objednatele, včetně porovnání s ostatními podzemními pracovišti ve světě pro potřeby hlubinného úložiště. Tyto služby zahrnovaly: Posouzení vhodnosti PVP Bukov z hlediska relevance […]

Zvýšení spolehlivosti a účinnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Druh služeb Studie proveditelnosti programu modernizace a výměny řídicího systému Vyhodnocení navrhovaných alternativ výměny řídicího systému Technická podpora při zpracování zadávací dokumentace Studie proveditelnosti kabelových tras Vypracování bezpečnostní dokumentace k projednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Vypracování dokumentace pro územní povolení Studium odolnosti tlakových senzorů proti tlakové vlně Klasifikace ASŘTP podle IEC 61226 Obecný […]

Hodnocení technické proveditelnosti řešení uložiště jaderného odpadu

Projektový tým měl v rámci této zakázky za úkol řešit mimo jiné optimalizaci podzemních částí hlubinného úložiště jaderného odpadu, celkovou koncepci hlubinného úložiště vč. komplexního logistického procesu manipulace a transportu ÚOS s vyhořelým jaderným palivem pro jednotlivé kandidátní lokality. Hlavními činnostmi zajišťovanými celým týmem v rámci této zakázky bylo: Posouzení Koncepčních / předběžných Studií umístitelnosti […]