Studie porovnání nákladů na realizaci RD&D aktivit spojených s přípravou HÚ v podzemních výzkumných pracovištích do roku 2035

Poskytovali jsme expertní činnosti na posouzení a zhodnocení ekonomických a technických aspektů realizace výzkumných, vývojových a demonstračních (RD&D) aktivit v prostředí podzemního výzkumného pracoviště Bukov, v návaznosti na koncepční dokumenty a potřeby objednatele, včetně porovnání s ostatními podzemními pracovišti ve světě pro potřeby hlubinného úložiště. Tyto služby zahrnovaly: Posouzení vhodnosti PVP Bukov z hlediska relevance […]

Zvýšení spolehlivosti a účinnosti Jaderné elektrárny Dukovany

Druh služeb Studie proveditelnosti programu modernizace a výměny řídicího systému Vyhodnocení navrhovaných alternativ výměny řídicího systému Technická podpora při zpracování zadávací dokumentace Studie proveditelnosti kabelových tras Vypracování bezpečnostní dokumentace k projednání se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost Vypracování dokumentace pro územní povolení Studium odolnosti tlakových senzorů proti tlakové vlně Klasifikace ASŘTP podle IEC 61226 Obecný […]

Technická Due Diligence Teplárna Strakonice

Druh služeb Koncepční studie Zadávací dokumentace Inženýrské služby v oblasti elektro a ASŘTP Teplovodní systém ve městě zahrnuje potrubí na horkou vodu a výměníky tepla. Předmětem zadání byla příprava pro technické úpravy v teplárně a přechod z parního vytápění na ohřev teplé vody. Během dlouholeté spolupráce jsme zpracovali pro teplárnu desítky projektů, řadu koncepčních studií a […]

Podpůrné služby pro elektrárny

Druh služeb Verifikační a certifikační měření dynamických vlastností elektráren v kontextu PpS v souladu s ustanoveními Kodexu PS Projekty a dodávky zařízení pro poskytování PpS Studie proveditelnosti v oblasti PpS, elektro a systémů kontroly a řízení (ASŘTP) Technické poradenství Provádění systémových analýz a testů provozu elektrárenské soustavy a dynamických schopností energetických zdrojů Tvorba algoritmů řízení […]

Biomasová teplárna s kapacitou 77,5 MWt

Předmětem projektu byly inženýrské služby poskytované klientovi pro projekt záměny stávající teplárny na uhlí teplárnou na biomasu o celkové kapacitě 77,5 MWt, včetně demoličních prací, dodávek a instalací kotlů na biomasu a plyn. Nová teplárna na výrobu biomasy se skládá ze dvou parních kotlů na biomasu, tří horkovodních kotlů, strojovny výměníkové stanice, hospodářství biomasy – […]

Expertní služby pro projekt biomasové teplárny

Předmětem projektu byly expertní služby poskytované klientovi pro projekt záměny stávající teplárny na uhlí teplárnou na biomasu o celkové kapacitě 77,5 MWt, včetně demoličních prací, dodávek a instalací kotlů na biomasu a plyn. Nová teplárna na výrobu biomasy se skládá ze dvou parních kotlů na biomasu, tří horkovodních kotlů, strojovny výměníkové stanice, hospodářství biomasy – […]

Supply of Quench Oil Coke Removal Package

V AFRY jsme v roce 2019 zpracovali komplexní a všeprofesní 3D model jednotky v systému PDMS, připravili vizualizaci a presentaci modelu. Model byl zpracován na základě Design manuálu konečného zákazníka z Indie. V rámci BEP byly předepsány: • Kodifikace a pojmenování jednotlivých úrovní modelu a jednotlivých prvků modelu (zařízení, armatur, potrubních dílů, ocelových konstrukcí, kabelových […]

RETROFIT K12 – Teplárna České Budějovice

Tento projekt, realizovaný pro naplnění nových legislativních limitů a technicko-ekonomických podmínek klienta, zahrnoval úpravy stávajícího parního uhelného kotle K12 – 150 t/h formou retrofitu stávajícího kotle se snížením výkonu na 55 t/h VT páry včetně záměny spalovacího systému, úprav tlakového celku, nosných prvků kotle, palivových cest, partie za kotli a nového odprášení spalin. V rámci […]

Testovací pracoviště spalovacích turbín – BLIZZARD Žebrák

Předmětem plnění AFRY CZ bylo zpracování projektové dokumentace Detail Design a As-built dokumentace skutečného stavu včetně vytvoření komplexního a všeprofesního 3D modelu jednotky v sytému AutoDESK Plant3D, připravení vizualizace a presentace modelu i vygenerování příslušné všeprofesní projektové dokumentace. Model byl zpracován na základě požadavků a Design manuálu konečného zákazníka, americké společnosti SOLAR ENERGY, kde bylo […]

Hodnocení technické proveditelnosti řešení uložiště jaderného odpadu

Projektový tým měl v rámci této zakázky za úkol řešit mimo jiné optimalizaci podzemních částí hlubinného úložiště jaderného odpadu, celkovou koncepci hlubinného úložiště vč. komplexního logistického procesu manipulace a transportu ÚOS s vyhořelým jaderným palivem pro jednotlivé kandidátní lokality. Hlavními činnostmi zajišťovanými celým týmem v rámci této zakázky bylo: Posouzení Koncepčních / předběžných Studií umístitelnosti […]