Naše reference

Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě

V roce 2019 jsme se zúčastnili otevřené architektonické soutěže na "Parkovací dům u krajského úřadu v Ostravě". Pojali jsme tento parkovací dům nejen jako stavbu, ale především i jako určitý organismus tvořený jejími provozovateli. Fasáda objektu je tedy navržena jako průsvitná, proměnlivá v závislosti na denní době a ročním období. Zároveň její jednoduché pojednání na […]

Rekonstrukce mostu v Počaplech

Stávající most ev. č. 19-022 přes Mlýnský potok v obci Počaply je tvořen klenbovou konstrukcí o třech polích a byl svým stavebnětechnickým stavem zařazen do klasifikačního stupně VI – velmi špatný. Na mostě jsou patrné závažné poruchy včetně podemletého pilíře. Vzhledem k vedení nivelety na mostě (vrcholový oblouk) nejsou dodržený normové délky rozhledu pro zastavení […]

Supply of Quench Oil Coke Removal Package

V AFRY jsme v roce 2019 zpracovali komplexní a všeprofesní 3D model jednotky v systému PDMS, připravili vizualizaci a presentaci modelu. Model byl zpracován na základě Design manuálu konečného zákazníka z Indie. V rámci BEP byly předepsány: • Kodifikace a pojmenování jednotlivých úrovní modelu a jednotlivých prvků modelu (zařízení, armatur, potrubních dílů, ocelových konstrukcí, kabelových […]

RETROFIT K12 – Teplárna České Budějovice

Tento projekt, realizovaný pro naplnění nových legislativních limitů a technicko-ekonomických podmínek klienta, zahrnoval úpravy stávajícího parního uhelného kotle K12 – 150 t/h formou retrofitu stávajícího kotle se snížením výkonu na 55 t/h VT páry včetně záměny spalovacího systému, úprav tlakového celku, nosných prvků kotle, palivových cest, partie za kotli a nového odprášení spalin. V rámci […]

Rekonstrukce silnice II/115 ve městě Černošice

V letošním roce se podařilo dokončit rekonstrukci silnice II/115 ve městě Černošice. Od začátku projektové přípravy v roce 2008 uběhlo dlouhých 11 let, než byl položen poslední metr asfaltu, osazena poslední dopravní značka a celý úsek byl zkolaudován. Délka rekonstruovaného úseku byla 3,4 km, z toho cca 2,7 km bylo v zastavěném území města. Z […]