Informace o zpracování osobních údajů

Za účelem zajištění transparentnosti zpracování osobních údajů a splnění legislativních povinností Vás, jako naše hosty, informujeme o zpracování Vašich osobních údajů. Proto jsme pro Vás připravili tento dokument, v němž naleznete všechny potřebné informace v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost AFRY CZ s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073, IČO: 45306605 (dále “My”).

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

V rámci naší činnosti můžeme zpracovávat následující osobní údaje získané od Vás případně z veřejných zdrojů:

Účel zpracováníKategorie subjektů údajůKategorie osobních údajůPrávní základ
Dodávání našich inženýrských a dalších služeb a projektůKlienti a jejich pracovníci, další osoby zainteresované na jednotlivých projektechJméno

Příjmení

Adresa

E-mail

Telefon

Podpis

Číslo účtu

Informace o platbách

Plnění smlouvy; plnění zákonných požadavků (zejména účetní a stavební předpisy); oprávněný zájem v podobě možné komunikace s klienty a přímého marketingu
Školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikacíÚčastníci školeníJméno

Příjmení

Datum narození

Podpis

Číslo účtu

E-mail

Telefon

Plnění smlouvy; plnění zákonných požadavků (požadavky kladené na akreditační subjekt); oprávněný zájem v podobě možné komunikace s účastníky a přímého marketingu

Komu Vaše údaje předáváme?

S Vašimi údaji se může seznámit náš zpracovatel, kterého využíváme pro zpracování účetnictví a daňové poradenství, ale vždy máme s takovým subjektem uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

Naše infrastruktura, a tedy data naší společnosti, se nachází u naší mateřské společnosti, ÅF Pöyry AB, SE-16999 Stockholm, Frösundaleden 2, Švédské království.

Do třetí země ani mezinárodní organizace osobní údaje nepředáváme.

Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu účelu jejich zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu, kterou vyžadují příslušné právní předpisy (zejména zákon o účetnictví, zákon o DPH), respektive náš oprávněný zájem spočívající v ochraně našich práv v případě reklamací či možných sporů, tedy po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Bezpečnost osobních údajů je pro nás na prvním místě. Základem je, že všichni naši pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí a jsou pravidelně školeni na problematiku bezpečnosti informací a osobních údajů. Samozřejmě striktně řídíme přístupová oprávnění, a to jak na úrovni fyzické, tak logické bezpečnosti. Pravidelné také v rámci naší společnosti provádíme analýzu bezpečnostních rizik, na jejímž základě navrhujeme a přijímáme potřebná nápravná opatření.

Jaká máte práva?

V souladu s Nařízením máte následující práva:

  • pokud realizuje některé ze zpracování na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to na níže uvedených kontaktech;
  • právo na přístup k vašim osobním údajům, za účelem zjistit, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme;
  • právo na opravu nepřesných údajů;
  • právo na výmaz osobních údajů, tam kde je to oprávněné a možné;
  • právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případech předpokládaných Nařízením;
  • právo na přenositelnost údajů tam, kde je právním základem pro zpracování nutnost dodržet smluvní vztah a údaje jsou zpracovávány automatizovaně, máte;
  • právo vznést námitku v situaci, kde zákonným důvodem pro zpracování je náš oprávněný zájem. V takovém případě přestaneme zpracovávat vaše údaje pro daný účel, ledaže budeme mít na zpracování oprávněný zájem nebo pro vznik, výkon nebo ochranu svých legitimních nároků.
  • pokud si myslíte, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, můžete se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Jak nás můžete kontaktovat?

Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu andrea.seckova@nullafry.com, případně písemně na adresu našeho sídla adresované „k rukám Andrey Sečkové“.