Životní prostředí a udržitelnost

Jsme šťastní a hrdí, pokud vidíme pod našima rukama růst kvalitní stavební projekty, které mohou být lidem prospěšné. Zároveň ale chceme v rukách udržet i kvalitu přírody a maximálně zmírnit dopady stavebního oboru na životní prostředí. Plánování udržitelného rozvoje je proto jednou z našich klíčových oblastí.

Zpracováváme územní studie veřejného prostranství, územní plány obce a samozřejmě vyhodnocujeme vlivy koncepcí ÚP na udržitelný rozvoj území. Klientovi zajistíme kompletní zpracování dokumentací EIA a SEA, které zahrnují rozptylové studie, posudky dle zákona o ochraně ovzduší, akustické studie a vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví. Podílíme se také na zahraničních projektech - ESAP a SEP v souladu se standardy a metodikami na evropské a mezinárodní úrovni.

Jana Caletková
Vedoucí oddělení Životního prostředí a udržitelnosti
+420 731 444 179
jana.caletkova@nullafry.com

Služby

  • Dendrologické průzkumy
  • Dokumentace kácení mimolesní zeleně a její hodnocení
  • Žádosti o odnětí pozemků z PUPFL
  • Zoologické a botanické průzkumy
  • Pedologické průzkumy a zpracování zemědělské přílohy k dokumentacím
  • Hodnocení krajinného rázu a problematika plánování ÚSES
  • Vypracovávání dokumentace odpadového hospodářství
  • Zpracování vlivu stavby na životní prostředí, se specifickým hodnocením vlivu plánovaného záměru na soustavu lokality NATURA 2000
  • Návrhy vegetačních úprav v krajině, sadové úpravy ve městě a jejich rekonstrukce včetně realizačních dokumentací zahrnující návrh mobiliáře, herních prvků a ploch v parcích
  • Hlukové a rozptylové studie

Naše reference

1 / 2 (7 posts)
12Další stránka »
12Další stránka »
Další stránka »