Vodní hospodářství a životní prostředí

S důvěrou se obraťte na náš tým, ať už potřebujete odborně poradit, vypracovat projekt z oboru vodního hospodářství a krajinného inženýrství, provést technické výpočty i grafické návrhy. Jsme připraveni pro vás zpracovat dokumentaci v rozsahu od studie až po realizační dokumentaci. Zajišťujeme pro vás autorské a technické dozory pro všechny typy projektů.

Jsme šťastní a hrdí, pokud vidíme pod našima rukama růst kvalitní stavební projekty, které mohou být lidem prospěšné. Zároveň ale chceme v rukách udržet i kvalitu přírody a maximálně zmírnit dopady stavebního oboru na životní prostředí. Plánování udržitelného rozvoje je proto jednou z našich klíčových oblastí.

Zpracováváme územní studie veřejného prostranství, územní plány obce a samozřejmě vyhodnocujeme vlivy koncepcí ÚP na udržitelný rozvoj území. Klientovi zajistíme kompletní zpracování dokumentací EIA a SEA, které zahrnují rozptylové studie, posudky dle zákona o ochraně ovzduší, akustické studie a vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví. Podílíme se také na zahraničních projektech - ESAP a SEP v souladu se standardy a metodikami na evropské a mezinárodní úrovni.

Služby - vodní hospodářství

 • Řešení odvodnění obytných celků, komunikací a parkovacích ploch, průmyslových zón a parků
 • Návrhy zpomalení odtoku dešťových vod, retenční nádrže a poldry, úpravy toků
 • Návrhy čerpacích stanic, čištění odpadních vod
 • Řešení zásobování pitnou a požární vodou, jímání, návrh akumulace a úpravy vody
 • Zpracování přeložek stávajících vodovodních řadů a stok

Služby - životní prostředí

 • Dendrologické průzkumy
 • Dokumentace kácení mimolesní zeleně a její hodnocení
 • Žádosti o odnětí pozemků z PUPFL
 • Zoologické a botanické průzkumy
 • Pedologické průzkumy a zpracování zemědělské přílohy k dokumentacím
 • Hodnocení krajinného rázu a problematika plánování ÚSES
 • Vypracovávání dokumentace odpadového hospodářství
 • Zpracování vlivu stavby na životní prostředí, se specifickým hodnocením vlivu plánovaného záměru na soustavu lokality NATURA 2000
 • Návrhy vegetačních úprav v krajině, sadové úpravy ve městě a jejich rekonstrukce včetně realizačních dokumentací zahrnující návrh mobiliáře, herních prvků a ploch v parcích

Kontakt

Josef Hajaš
Vedoucí oddělení Vodního hospodářství a životního prostředí
+420 778 715 444
josef.hajas@nullafry.com

1 / 2 (7 posts)
12Další stránka »
12Další stránka »
Další stránka »