Auditor bezpečnosti pozemních komunikací

[bcn_display]

AF-CITYPLAN s.r.o. je držitelem akreditace k poskytování školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací dle § 18l odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb (číslo akreditace: 001, akreditace vydaná Ministerstvem dopravy ČR 28. 5. 2012).
Snížit počet obětí a následků dopravních nehod jsou hlavní cíle obsažené v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu nebo v UN Dekádě akcí 2011-2020. Tento nelehký úkol však vyžaduje koordinované úsilí a odpovědnost. Podmínkou úspěšného naplnění Evropské direktivy o řízení bezpečnosti silnic je znalost problematiky příčin a následků nehod. Povinnost zpracování bezpečnostních dokumentací se bude rozšiřovat ze silnic transevropské sítě na další silnice, kde zcela zbytečně umírá nejvíce lidí.
Absolvování semináře je povinné pro budoucí auditory, ale je velmi přínosné také pro správce komunikací, projektanty i úředníky odborů dopravy.

Služby

 • Akreditované školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací
 • Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Kontakt

Adéla Krenková
Vedoucí ateliéru Koncepce a dopravního plánování
+420 608 812 360
adela.krenkova@nullafry.com

Školení nových auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Co od uchazeče požadujeme? Prokázanou odbornou způsobilost dle § 18i, odst. 1 zákona 152/2011 Sb. Jak?

 • absolvováním bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v oblasti technických věd a technologií nebo ukončeným vyšším odborným vzděláním/středním vzděláním s maturitní zkouškou v oborech souvisejících s prováděním auditu bezpečnosti pozemních komunikací,
 • praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu vdélce 3 let (při ukončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu),
 • praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu vdélce 4 let (při ukončení vyššího odborného vzdělání
 • praxí v oblasti bezpečnosti silničního provozu vdélce 5 let (při ukončení středního vzdělání s úspěšným složením maturitní zkoušky)

Organizace a rozsah školení

Školení probíhá ve dvou blocích (3 a 2 vyučovací dny), mezi nimiž bude odstup minimálně 1 týden a maximálně 3 týdny. Ve druhém bloku se zpracovávají případové studie, které se hodnotí kolektivně během společné diskuze. Školení je organizováno podle zájmu účastníků.

Rozsah školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací bude minimálně 40 hodin. Školení bude zaměřeno na:

 • Teorii nehodovosti a bezpečnost silničního provozu;
 • Utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu;
 • Právní a technické normy upravující bezpečnost silničního provozu a provádění auditu bezpečnosti pozemních komunikací.

ZPŮSOB ŠKOLENÍ - školení pro nové uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti se skládá:

 • Z teoretické výuky v rozsahu 24 hodin;
 • Praktické výuky v rozsahu 16 hodin;
 • Ze zpracování případové

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ – každému, kdo úspěšně dokončí školení v celém rozsahu včetně zpracování případové studie, vydáme číslovaný certifikát o absolvování tohoto školení.

Pravidelné školení stávajících auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Co od uchazeče požadujeme?

 • vydané povolení podle 18h, odst. 1 včetně data vydání;
 • absolvování předchozího pravidelného školení dle § 18j odst. 4 zákona 152/2011 Sb.

Organizace a rozsah školení

Školení probíhá formou teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí získaných ve školení auditorů podle odst. (1) § 38a vyhl. 317/2011 Sb. Pravidelné školení je organizováno podle zájmu účastníků.

Rozsah pravidelného školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací bude minimálně 16 hodin. Školení bude zaměřeno na zopakování následujících oblastí:

 • Teorie nehodovosti a bezpečnost silničního provozu;
 • Utváření komunikací bezpečných pro účastníky silničního provozu;
 • Znalosti aktuálních právních a technických norem upravujících bezpečnost silničního provozu a provádění auditů bezpečnosti pozemních komunikací.

ZPŮSOB ŠKOLENÍ - pravidelné školení pro auditory se skládá:

 • Z teoretické výuky v rozsahu 16 hodin se zaměřením na prohloubení a udržování znalostí získaných v předchozím absolvovaném školení.

CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ŠKOLENÍ – každému, kdo úspěšně dokončí pravidelné školení v celém rozsahu, vydáme číslovaný certifikát o absolvování tohoto školení.