Inženýrská činnost a geodézie

Jsme pro vás spolehlivým partnerem, který vám dá nezbytné informace a rady ještě před zahájením samotné stavby. Připravíme podklady pro projekt i pro samotnou stavbu. Svou projekční a inženýrskou činnost opíráme o zkušený tým geodetů. Zajišťujeme široké spektrum zeměměřičských prací a činností nezbytných pro přesný návrh i provedení díla.

Získáme pro vás všechna povolení potřebná k zahájení a zprovoznění stavby. Nejzásadnějšími cíli jsou Územní rozhodnutí a Stavební povolení. Ještě než se poprvé ocitnou v našich rukách, zjišťujeme stav existence inženýrských sítí, vyhotovujeme geometrické plány a záborové elaboráty, projednáváme záměr s příslušnými orgány. Rovněž zajistíme majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí a postaráme se samozřejmě také o komunikaci s úřady. O nic z toho se starat nemusíte.

Daniela Hnízdilová
Vedoucí oddělení Inženýrské činnosti a geodézie
+420 739 615 923
daniela.hnizdilova@nullafry.com

Služby 

Inženýrská a majetkoprávní činnost

 • Kompletní projednání projektové dokumentace a její kontrola v souvislosti s prováděcími předpisy
 • Projednání dokumentace ve smyslu zákona o posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA)
 • Sestavení a kompletace všech potřebných žádostí
 • Zajištění veškerých povolení či rozhodnutí (územní, stavební, vodoprávní, změny stavby před dokončením, povolení (předčasného) užívání stavby), zajištění zkušebního provozu stavby, získání kolaudačního souhlasu, povolení odstranění stavby, povolení změny v užívání stavby, sdělení k ohlášení stavby apod.
 • Zastupování investora stavby ve všech souvisejících správních řízeních, vč. místních šetření, ústních jednání a odvolacích řízení
 • Majetkoprávní činnost – získání majetkových práv k pozemkům stavby, geometrické plány, dělení nebo scelení
 • Zpracování smluv, dohod, žádostí a návrhů k nemovitostem - návrhy na zápis práv k nemovitostem do katastru nemovitostí, žádost o souhlas s dělením nebo scelením pozemku

Geodézie

 • Vyhotovení geodetických podkladů pro projektovou činnost
 • Zhotovení projektu vytyčovací sítě
 • Vyhotovení geodetické dokumentace pro účely územního a stavebního řízení
 • Vyhotovení vytyčovacích výkresů stavby a vytyčovací práce
 • Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra - odpovědného geodeta projektanta
 • Zaměření skutečného provedení stavby
 • Vyhotovení záborových elaborátů
1 / 3 (11 posts)
123Další stránka »
123Další stránka »
Další stránka »