2022

Aktuality

Informační modelování stavby: 3D realizace s n-rozměrným potenciálem

BIM, téma v projekčních kruzích roky skloňované ve všech pádech, má velký, ale zatím nedostatečně využitý potenciál. Jak vypadá jeho praktická aplikace v segmentu budov a v pilotních projektech inženýrského stavitelství? Co můžeme očekávat do budoucna? O své zkušenosti jsme se podělili v článku pro CIO Business World.

BIM (Building Information Modeling) je inteligentní proces tvorby projektů založený na 3D modelu. BIM reprezentuje objekt fyzicky a funkčně. Je souborem informací různých SW, dostupný všem účastníkům projektu. Slouží pro architekty a projektanty (pod jejich rukama tento virtuální model vzniká), developery i facility management. Postupně do něj přispívají svým dílem všichni, a vytváří tak databázi komplexních informací o stavbě – od jejího návrhu, přes výstavbu, provoz, rekonstrukci, po případnou demolici, likvidaci či uvedení prostor do původního stavu. Informační model tak slouží po dobu celého životního cyklu stavby. Vzhledem k relativnímu mládí této metody je ale tohle ideální a zatím spíš teoretický případ. V ČR máme zatím jen větší zkušenosti s projektováním budov v BIM, menší pak s jejich výstavbou a najde se i pár společností, které BIM aktivně využívají ke správě.

Jedním z projektů, které mají šanci prožít celý svůj životní cyklus reálně i virtuálně, je administrativní budova Mercury v Praze investora Skanska Property Czech Republic. „BIM aktivně využíváme a zpracování projektu v BIM je jednou z podmínek výběru architekta a generálního projektanta,“ říká project leader Skanska Property Jan Hes. Tím se pro projekt Mercury stala společnost AFRY CZ, inovátor českého a slovenského trhu v oblasti inženýrských a projekčních služeb. Díky dlouholetým zkušenostem s BIM a toku know-how od své skandinávské matky má AFRY CZ téma digitalizace v projektování dobře zvládnuté a je i jedním ze spoluautorů Datového standardu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro inženýrské stavby.

BIM model administrativní budovy Mercury

Přesun k BIM řešením ze strany projekčních firem i investorů má svá opodstatnění. „Projektová dokumentace staré školy stojí na 2D výkresech – půdorysech, situacích, řezech atd., a různých textových doplňcích jako jsou technické zprávy, výpočty, datové listy, různé specifikace aj. Protože se v čase vše rapidně mění, nebývá taková dokumentace úplná, tedy ani správná,“ uvádí Petr Zeman, vedoucí ateliéru architektury a pozemních staveb AFRY CZ. BIM oproti tomu zajišťuje ucelenou databázi aktuálních
informací a od začátku projektu zajišťuje efektivní komunikaci mezi všemi účastníky stavebního procesu.

BIM model technického vybavení stavby

Budoucnost patří „bezvýkresovým“ stavbám

Model může obsahovat i informace jako konstrukční, materiálové a technické parametry, harmonogram výstavby, investiční a provozní náklady či další dimenze. Standardní 3D zobrazení lze doplnit o čas (4D), náklady (5D), udržitelnost (6D) či provozní údaje stavby a jejího zařízení (7D), až do podoby tzv. n-D modelu. V BIM můžeme simulovat chování objektu, jeho vliv na životní prostředí, uhlíkovou stopu a energetickou náročnost stavby. Ideálně po dobu jejího celého životního cyklu.

Vzhledem k platné legislativě ovšem v ČR stále převládá ve schvalovacích procesech i na staveništích využití klasických 2D výkresů. Právě jejich tvorba a aktualizace jsou nejpracnější. Proto i v těchto případech  projektanti preferují práci s BIM, z kterého umí výkresy vytvořit (negenerují se automaticky). Když pak dojde k úpravě projektu ve 3D, aktualizují se výstupy ve 2D.

BIM ale představuje základ pro tzv. bezvýkresové stavby. „Stavba v takovém případě pracuje přímo s modely a nikoli s 2D výkresy. Model je maximálně názorný a mezinárodní. Existuje sice stále potřeba obecných 2D výkresů, např. přehledů nebo informací vyžádaných klientem, ty jsou ale přiřazeny konkrétním objektům v modelu,“ vysvětluje Pavel Vlasák, BIM manažer AFRY CZ. I vzhledem k české legislativě je to ale trend zatím hlavně na západ od nás.

První vlaštovky BIM projektů inženýrských staveb

Informační model umožňuje tvořit a spravovat projekty jak v segmentu pozemních staveb, tak v segmentu infrastruktury jako jsou projekty dálnic, mostů, tunelů, vodního hospodářství aj. „V ČR začaly některé firmy s 3D modelováním budov kolem roku 2008. V oblasti infrastruktury nastal větší rozvoj o dost později,“ říká Vlasák. „Mosty a tunely bylo možné v BIM včetně 3D výztuže projektovat sice již kolem roku 2011, skutečné BIM pilotní projekty zadavatelů jako je např. ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) ale  připravujeme až v posledních 2-3 letech,“ dodává.

Není to vinou projektantů, ve srovnání se zahraničím je segment v plenkách zejm. ze strany veřejné správy. Ta se ale snaží svět dohnat. Červnový Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení BIM pro dopravní infrastrukturu z pera Ministerstva dopravy ČR a SFDI uvádí, že usilují o rozšíření a využití digitálních metod ve stavbách dopravní infrastruktury a že již bylo zavedeno několik předpisů a metodik (některé v provizorních verzích). Protože lednovým Usnesením Vlády ČR bylo stanoveno, že u nadlimitních veřejných zakázek bude od července 2023 povinnost používat BIM v přípravě a realizaci staveb, doporučuje SFDI v letech 2021-2022 zvýšit množství pilotních BIM projektů.

Takovým pilotem je projekt ŘSD I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská–Brněnská. Zpracovatelem projektové dokumentace je sdružení s názvem „Společnost SAS4 PP menší PK BIM“, ve kterém spolupracují firmy SAGASTA, 4ROADS, SATRA a AFRY CZ, přičemž 99 % výkonu je v režii AFRY CZ. Ta obecně aktivně komunikuje s veřejnou správou o možnostech implementace BIM.

Tvorba 3D modelu, pilotní projekt „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“

Příklad doplňování negrafických informací do 3D modelu, pilotní projekt „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“

Příklad využití CDE - náhled na dokončený model přes webové rozhraní, pilotní projekt „I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská“.

Projekt je aktuálně ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o část obchvatu města, jehož součástí je mj. vybudování nové okružní křižovatky. „Abychom mohli říct, že projekt byl zpracován metodikou BIM, musí obsahovat BIM projektovou dokumentaci, 3D informační modely s použitím Datového standardu stavebnictví, BIM protokol a komunikaci pomocí společného datového prostředí (Common Data Environment, CDE),“ vyjmenovává Vlasák. Moderní CDE umožňuje účastníkům projektu sdílet data v reálném čase i formou webového rozhraní, tj. např. pro zadavatele bez nutnosti pořizovat si vlastní (drahé) licence projektových SW.

„Potřeba vytvořit velmi podrobný model stavby klade vyšší nároky na know-how a čas projektanta. Na druhou stranu ale očekáváme úsporu času např. díky využití BIM pro automatickou tvorbu soupisu prací,“ říká ke zkušenostem s pilotem ve Žďáru nad Sázavou Martin Hejl, hlavní inženýr projektu a vedoucí projektové kanceláře AFRY CZ v Českých Budějovicích.

BIM součástí celého životního cyklu stavby

Přechod na BIM znamená pro všechny zúčastněné velkou změnu stávajících procesů, významné náklady na zavedení nových technologií, dodatečné vzdělávání účastníků stavebního procesu atd. Jednoznačné plusy jsou ale ve zlepšení komunikace, kvality a transparentnosti, ale také třeba ve vyšší ochraně životního prostředí díky simulacím v etapě přípravy projektu.

Pokud se v budoucnu povede BIM využívat po celý životní cyklus stavby, přinese i celkové úspory nákladů a času. "BIM spolu s virtuální realitou a změnou některých legislativních procesů pomůže vytvořit efektivnější společnost, ať už z pohledu udržitelnosti, hospodárnosti či rychlosti samotné výstavby," věří  Petr Zeman. „A když to jde špatně už virtuálně ve 3D, nelze očekávat, že to půjde lépe v reálu na stavbě,“ s nadsázkou uzavírá výčet výhod informačního modelu Pavel Vlasák.

 

Článek vyšel v časopise CIO Business World.