2021

Tiskové zprávy

Mladou Boleslav čeká desetiletí zásadních změn v železniční dopravě

Začínáme připravovat rozsáhlý projekt v Mladé Boleslavi, který obsahuje komplexní rekonstrukci obou železničních stanic, rekonstrukci tratě a vznik její nové části, výstavbu nových mostů, vč. nového přemostění Jizery, náhrady železničních přejezdů, demolice nevyhovujících budov i úpravy silnic. Přinese vyšší bezpečnost a komfort cestujících i zaměstnanců a zlepšení životního prostředí díky elektrifikaci tratě.Předmětem veřejné zakázky Správy železnic (SŽ), kterou jsme k 1. 9.2021 získali, je zpracování záměru projektu, dokumentace pro územní rozhodnutí, posouzení vlivu na životní prostředí a krajinný ráz a příprava podkladů pro aktualizaci územních koncepcí Středočeského kraje a města Mladá Boleslav. Součástí naší práce bude vyčíslení předpokládaných investičních nákladů na realizaci stavby. „Těší nás, že můžeme pokračovat na tvorbě projektů, u nichž jsme od prvopočátku. Umožňuje nám to řešit je komplexně, a tedy efektivně. Tato akce navazuje na celkovou studii proveditelnosti tratě Praha – Mladá Boleslav – Liberec, kterou jsme spolu se společností Metroprojekt dokončili v únoru loňského roku. Zároveň úzce souvisí s projektem rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Mladá Boleslav hl. n., kterou nyní zpracovává náš ateliér architektury a pozemních staveb,“ uvádí Martin Mykisa, vedoucí oddělení kolejových staveb AFRY.

Podle SŽ je hlavním cílem nového projektu odstranění nevyhovujícího technického stavu a parametrů řešené trati, zlepšení dopravní obslužnosti v okolí Prahy a provázanost dopravních uzlů. Dále se zaměříme na zlepšení podmínek pro nákladní dopravu, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících, zajištění bezbariérového přístupu a minimalizace nákladů na železniční dopravu.

Stavba by měla začít v roce 2028 a předpokládané dokončení je v plánu na rok 2031. Celkové investiční náklady stavby bude AFRY CZ počítat v průběhu zpracování Záměru projektu, který pak musí odsouhlasit Centrální komise Ministerstva dopravy ČR.

Nádraží budou bezbariérová, získají ostrovní nástupiště a důstojná zázemí

Obě mladoboleslavská nádraží jsou nyní ve velmi špatném technickém stavu a s nedostatečnou vybaveností. "Potřebujeme podchody, nechceme stále přecházet koleje a proplétat se mezi vlaky, navíc při nedostatečném osvětlení. Uvítala bych také možnost zakoupení občerstvení nebo časopisů, jak je tomu na jiných nádražích," říká k stávající neutěšené situaci v Mladé Boleslavi jedna z pravidelných cestujících.

Nový projekt bude řešit modernizaci nádraží komplexně. Obě nádraží budou plně bezbariérová a dočkají se ostrovních nástupišť s podchody. „Stanice ve městě by měla získat tři nové ostrovy, hlavní nádraží jeden. Výstup bude opatřen i výtahy. Nástupiště budou realizována z nových nástupištních bloků tak, aby byl zajištěn i bezbariérový vstup do vlaku,“ vypočítává nové bezbariérové Mykisa. V projektu navrhneme i řešení nového osvětlení nástupišť a přístupových cest, osvětlení kolejišť s důrazem na osvětlení pracovních ploch a nový orientační systém. Výrazného zlepšení se dočká i vybavení stanic.

Důstojnější technické a hygienické zázemí získají i pracovníci dráhy a počítá se s vyčištěním areálu od nepotřebných skladů a zchátralých objektů. „Nová výpravní budova hl. nádraží bude mj. důležitý technologický objekt. Počítá se zde s velkým prostorem pro budoucí zařízení, která sem bude SŽ postupně umisťovat v rámci realizace dalších investic v regionu,“ říká Petr Zeman, vedoucí ateliéru architektury a pozemních staveb AFRY CZ, který projekt rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Mladá Boleslav hl. n. realizuje v rámci samostatné zakázky.

Nová trať, nové mosty, nové komunikace

Projekt se ale zdaleka netýká jen dvou nádraží. Jeho hlavní částí je modernizace zhruba 5,5 km železniční trati a výstavba nového úseku (tzv. spojky Ptácká s odbočkou do Dalovic). „Napojení odbočky Dalovice bude provedeno 600 m dlouhou estakádou, která přemostí řeku Jizeru a zároveň nahradí jeden ze stávajících železničních přejezdů u kruhového objezdu Ptácká,“ říká Mykisa. Zadání SŽ dále předpokládá nahrazení dalších, minimálně dvou, frekventovaných přejezdů mimoúrovňovým křížením, tedy přemostěním. „Ostatní stávající železniční přejezdy budou v rámci záměru projektu prověřeny a nejspíš odstraněny. Samozřejmě s návrhem adekvátního náhradního dopravního řešení,“ vysvětluje Mykisa. Součástí je i rekonstrukce stávajícího 88 m dlouhého železničního ocelového mostu přes Jizeru.

Dojde též k úpravě pozemních komunikací, vč. vybudování nových silnic k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy. Součástí je vybudování protihlukových stěn a prověření postradatelnosti a následná demolice několika menších drážních objektů.

Předpokládané rozšíření stávající stanice ve městě zasáhne i přilehlé frekventované komunikace. „Toto je pro nás velkou výzvou, protože stanice je zahloubena a nachází se v zastavěném centru města. Nyní má dvě koleje a jedno nástupiště, plán přitom počítá s šesti kolejemi a třemi nástupišti,“ říká Mykisa k části projektu, která bude pro místní při realizaci představovat citelný zásah v dopravě. „Průběh jednotlivých uzavírek trati a okolních komunikací budeme plánovat tak, aby co nejméně zasáhl chod města a jeho obyvatel,“ dodává.

Důraz na životní prostředí a bezpečnost

V současné době není trať elektrifikována. „Nyní zde mohou jezdit jen dieselové lokomotivy. Nový stav umožní využití vlaků na elektrický pohon, a přinese tak výrazně ekologičtější provoz. Vzhledem ke stále rostoucímu kapacitnímu vytížení tratě půjde o významné zlepšení životního prostředí,“ říká Mykisa. Trať je hojně používaná společností Škoda Auto pro přepravu materiálu a hotových vozů.

Projekt také počítá s výhledovým nasazením moderního zabezpečení tratě, systému ETCS.

„Dáváme si závazek připravit záměr tak, aby byl v souladu s udržitelným stavitelstvím, s co nejmenšími dopady na životní prostředí a s co největšími efekty pro cestující i pracovníky dráhy. Harmonogram výluky a omezení v dopravě, které si realizace nutně vyžádá, připravíme tak, aby život města zasáhl co nejméně,“ uzavírá Ivo Šimek, ředitel AFRY CZ pro ČR a SR.