2021

Vytvořili jsme

Rekonstrukce výpravní budovy v Teplicích

Zdroj: teplice-teplitz.net

Pro našeho klienta a zadavatele jsme zpracovali Záměr projektu, jehož předmětem je rekonstrukce výpravní budovy v železniční stanici Teplice v Čechách. Objekt výpravní budovy je nemovitou kulturní památkou evidovanou pod rejst. č. ÚSKP 43972/5-5256; katalogové číslo 1000156316.

Zdroj: teplice-teplitz.net

Záměr projektu řeší předmětnou stavbu v širším měřítku, a to jak z pohledu samotné stavby, tak i vazby na širší okolí a ekonomiku stavby. Konkrétně ZP diagnostikuje stávající stav budovy z hlediska technického, obsazenosti a ekonomické efektivnosti. Navrhuje jeho další využití vzhledem k narůstajícím potřebám investora, cestující veřejnosti a lokality jako takové.

Zdroj: teplice-teplitz.net

Vytyčené cíle projektu:

  • rekonstrukce objektu výpravní budovy do stavebně technického stavu, který odpovídá aktuálním normovým požadavkům a zajistí dlouhodobé udržení tohoto stavu s minimálními náklady na nezbytnou údržbu a vlastní provoz;
  • zajištění vybavenosti železničního nádraží v úrovni kategorie železniční stanice, jako zařízení služeb dle zákona o drahách 266/1994 v platném znění - zejména naplnění požadavků interoperability, plná bezbariérovost a odpovídající prostory pro cestující a základní služby včetně informačních a orientačních systémů;
  • oživení objektu jeho naplněním z hlediska využitelnosti; resp. renovace nevyužitých prostor a přivedení tak nových zájemců o jejich pronájem;
  • zajištění podmínek pro zaměstnance provozovatele dráhy;
  • renovace fasády a zlepšení celkového výrazu ŽST v okolí;
  • zvýšení bezpečnosti;
  • úspora provozních nákladů optimalizací užitných prostor zadavatele, centralizace organizačních složek;
  • zřízení parkoviště P+R, K+R a propojení drážní dopravy s IAD;
  • zřízení ploch pro parkovaní kol B+R.

V rámci výše zmíněného byly navrženy úpravy prostor výpravní budovy určené pro cestující veřejnost, nalezeno využití neveřejné části objektu včetně jeho dispozičního řešení a provozního uspořádání, stanoven rozsah stavebních prací a stanoveny principy systémů technického zařízení budovy zajišťující požadované vnitřní prostředí. Byly navrženy nové plochy pro parkování.

Cíle dostaly konkrétní podobu nejen v textové a grafické části dokumentace, ale i v oblasti ekonomického hodnocení budov. Záměr projektu byl podroben ekonomickému zhodnocení ve formě Multikriteriální analýzy (MKA) a analýzy CBA (Cost-Benefit Analysis); byly stanoveny investiční náklady stavby.

Záměr projektu byl bez připomínek odsouhlasen Centrální komisi MD v 04/2021.

Fakta

název
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách

klient
DigiTry Art Technologies / Správa železnic

lokalita
Teplice, Ústecký kraj

doba poskytování služeb
10/2020 – 04/2021

druh služeb
Záměr projektu