2021

Vytvořili jsme

Modernizace ŽST Jihlava město

V rámci sdružení renomovaných společností SUDOP Brno - Sagasta – AFRY CZ jsme zpracovali dokumentaci pro pozemní objekty celé akce, která představuje projektovou dokumentaci komplexní modernizace celé železniční stanice.

Pozemní objekty jsou architektonicky řešeny ve spolupráci s ateliérem RAW s.r.o., který zpracoval urbanisticko-architektonickou studii Centrálního dopravního terminálu Jihlava.

Mezi naše úkoly patřilo:

  • Ověření urbanistické studie dle TNŽ 73 4955, zpracování variantních řešení výpravní a technologické budovy a jejich optimalizace.
    Technické řešení všech pozemních staveb,
  • Vypracování dokumentací DUSP a PDPS pro objekty: Výpravní budova, technologická budova, trafostanice, spínací stanice, remíza TO, zastřešení nástupišť, stavební úprava ŽST Rantířov,
  • Zpracování dokumentace demolic na stávající objektů, které jsou v kolizi s návrhem (výpravní budova, stavědlo ST1, stavědlo ST2, remíza TO),
  • Koordinace projektu s navazující stavbou Centrálního dopravního terminálu Jihlava.

Prostor budoucího terminálu je determinován konfigurací terénu. Z jedné strany je to svah směrem od městského centra, z druhé strany pak kolejiště a severní svah za ním. Vzniká tak poměrně úzký koridor, do kterého se musí účelně poskládat všechny uvažované funkce a připravované stavby.

Výpravní budova je navržena jako 9ti modulová dvoupodlažní železobetonová monolitická konstrukce. Budova je nepodsklepená a střecha plochá. 4moduly kopírují tvar kolejí a 5 modulů je v přímce.

Přízemí slouží zejména cestujícím. Při návrhu velikosti haly jsme vycházeli z hodnot obratu v ŽST Jihlava město v roce 2050. Část haly je dvoupodlažní. Odjezdová hala je sloučená s příjezdovou. Prostory ke krátkodobému čekání jsou navrženy v hale, které je proto vybavena sedacím nábytkem. Vzhledem velmi omezeným prostorovým možnostem je samostatná čekárna navržena ve 2.NP. Dále je zde hygienické zázemí pro cestující, pokladny a prostory ke komerčnímu pronájmu. V hygienickém zázemí pro veřejnost jsou rovněž toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu - oddělené vždy pro ženy a muže zvlášť. Toalety jsou přístupny z chodby navazující bezbariérově na odjezdovou halu.

Ve 2.NP je pro cestující samostatná čekárna, dále pak již neveřejné prostory určeny k pronájmu, dále hygienické zázemí, společná kuchyňka a prostor technologického zázemí.

Fakta

název
Modernizace ŽST Jihlava město

klient
Správa železnic

lokalita
Kraj Vysočina

doba poskytování služeb
09/2019 – 12/2020

druh služeb
DUSP, PDPS