2020

Vytvořili jsme

Zkapacitnění dálnice D8 Zdiby – Nová Ves

V roce 2020 jsme na oddělení Koncepce dopravy zpracovali Technickou studii zkapacitnění dálnice D8 v úseku mezi MÚK Zdiby a MÚK Nová Ves. Technická studie slouží pro proces EIA, který naše společnost nyní pro investora ŘSD ČR zajišťuje.

Dálnice D8 je v současném stavu v uspořádání 2+2 jízdní pruhy kapacitně nedostačující. Deficit způsobuje zvýšené ekonomické a především ekologické dopady na společnost i přírodu, v neposlední řadě znemožňuje jakýkoli významný územní rozvoj v severním předměstí Prahy.

Na řešeném úseku byly zanalyzovány možnosti rozšíření pro všechny stávající objekty do režimu 3+3 jízdní pruhy, do kategorie D33,5/130. Pro křižovatky, mostní objekty, odvodnění, protihluková opatření a další objekty byly zvažovány a v některých případech i variantně navrženy různé přístupy k řešení rozšíření dálnice.

Součástí zpracování byla tvorba mikrosimulace řešené MÚK Úžice, její výstup je také patrný z následujícího videa.

Simulace MÚK Úžice (odpolední špička)

MÚK Úžice

Celá stavba byla řešena ve dvou variantách, jejichž rozdíly spočívaly v řešení koncové mimoúrovňové křižovatky Nová Ves se silnicí I/16 a souvisejícím řešením dominantních mostních objektů celé stavby v překonání Vltavy.

Most přes Vltavu - varianta rozšíření stávajícího mostu

Most přes Vltavu

Most přes Vltavu

Most přes Bakovský potok (varianta rozšíření stávajícího mostu)

MÚK Nová Ves

MÚK Nová Ves

V současnosti je dokončována videokompozice stavby, která bude umístěna na youtube kanálu investora.

Fakta

název
D8 Zdiby - Nová Ves, zkapacitnění

klient
Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita
Středočeský kraj

doba poskytování služeb
02/2020 – 09/2020 (TES)

druh služeb
Technická studie, EIA