2020

Vytvořili jsme

Plán udržitelné městské mobility pro město Nitra

Plán udržitelné mobility (PUM) Nitra je dokument, který řeší všechny druhy dopravy na území města a okolním zájmovém území. Dokumentace je zpracována dle Evropských směrnic a metodik, které jsou využívány pro obdobné dokumenty v zemích západní Evropy. Cílem PUM je udržitelná strategie rozvoje mobility na dalších 30 let s důrazem postupného, systematického navyšování udržitelných dopravních prostředků.

Krajské město Nitra je pátým největším městem na Slovensku, se skoro 80 000 obyvateli. Jedná se o jedno z nejstarších měst na Slovensku s bohatou historií a krásnými památkami. Moderní Nitra je živé město, které se neustále rozvíjí z hlediska investic do průmyslové výroby, ale i do sféry služeb a administrativy. S tímto rozvojem je velký tlak na další výstavbu bytových a rodinných domů. V Nitře se dále nachází Slovenská pol’nohospodárska univerzita a výstaviště Agrokomplex.

Rozvoj města má vliv na zvyšující se nároky na komunikační systém města. Přestože město roste, nároky na přepravu obyvatel a zboží se zvyšují, rozvoj dopravní infrastruktury byl v posledních letech soustředěn na výstavbu rychlostní komunikace R1 jižním obchvatem města a výstavbou komunikací v průmyslovém parku, kde největší investicí je výrobní závod Jaguar, Land Rover.

Zahájení prací na PUM bylo v červnu roku 2018. Závěrečná část prezentovaná zpracováním dokumentace vlivu na životní prostředí byla dokončena v březnu 2020. Vlivem nastupující koronavirové krize a tím zákazu shromažďování a uzavření hranic, nebylo uskutečněno veřejné projednání dokumentace SEA. To bude uskutečněno v náhradním termínu po ukončení všech restrikcí.

Sběr dat

Dokumentace PUM byla zahájena částí Sběr dat. Hlavní náplní této části prací bylo zajištění všech dostupných dat o všech druzích dopravy na řešeném území, provedení rozsáhlých dopravních průzkumů, sestavení pracovních skupin pro tvorbu dokumentu. Dále byly započaty přípravné práce na multimodálním dopravním modelu města.

 

Ukázka jednoho z výstupů z mobilitního průzkumu – dělba přepravní práce – rok 2018

Analytická část

Následovalo vypracování analytická části dokumentace, jejíž hlavní náplní byla analýza zjištěných dat a na základě těchto znalostí byla vypracována SWOT analýza pro jednotlivé druhy doprav a pro celé řešené území. V závěru analytické části byly stanoveny Vize rozvoje města z hlediska udržitelné dopravy. Výstupy z analytické části byly následně vstupem do návrhové části PUM. V rámci analytické části byl vypracován multimodální dopravní model stávajícího stavu a na jeho základě bylo provedeno hlukové a emisní mapování území.

Nově zrekonstruované autobusové nádraží v Nitře s využitím moderních informačních systémů pro cestující.

Návrhová část, včetně SEA

Návrhová část PUM vychází ze zjištění v analytické části, zohledňuje Vize rozvoje města a investiční záměry z hlediska rozvoje komunikační sítě, veřejné hromadné dopravy a železniční dopravy. Dle zadání byly posuzovány výhledové stavy pro +5, +10, +20 a +30 let od zpracování dokumentu. Investiční akce byly doplněny o neinvestiční akce typu osvětových kampaní a organizování akcí na podporu udržitelné mobility.

Cílem všech těchto opatření je snížení dopravní zátěže v centru města a v obytných čtvrtích. Nastavená opatření nesmí být na úkor kvality života a omezení možnosti pohybu po městě. Pro dosažení tohoto stavu jsou navrženy jednotlivé strategické cíle, které umožní tohoto cíle dosáhnout. Dosažení cílů bude vyhodnocováno pomocí indikátorů, které jsou nastaveny. Součástí návrhové části bylo posouzení rozvojových stavů multi modálním dopravním modelem. Výstupy z modelu byly podkladem pro výpočty hlukových a emisních map. Návrhová část PUM jako celek byla následně posouzena z hlediska vlivu na životní prostředí dokumentací SEA.

Ukázka zásobníku projektů – grafická část – jižní segment města Nitra

Plán implementace a monitoringu

Poslední částí PUM byl Plán implementace a monitoringu, kde byl rozpracován zásobník projektů na akční plán a zároveň byl nastaven další postup, jak by měl objednatel s dokumentací dále pracovat, a to zejména z hlediska vyhodnocení nastavených indikátorů.

Bikesharing v praxi – město Nitra

Je zřejmé, že segment dopravy prochází neustálým vývojem, do provozu jsou uváděny stále nové technologie z hlediska provozu a řízení vozidel, informačních technologií atd. Z tohoto důvodu jsou v dokumentu uvedena doporučení pro jeho další aktualizace na základě nových skutečností a vývoje naplnění nastavených indikátorů.

Na zpracování dokumentace PUM se podíleli i naši spolupracovníci z firem Czech Consult, kteří zajišťovali všechny dopravní průzkumy a kolegové ze společností Integra a Ekola, kteří zajišťovali vytvoření hlukových a emisních map pro stávající stav a návrhové stavy. Tyto výstupy byly následně součástí dokumentace posouzení vlivu na životní prostředí SEA.

Kryté cyklostavy, které vybudoval soukromý investor v Průmyslovém parku pro svoje zaměstnance.

 

 

Fakta

název
Plán udržitelné městské mobility pro město Nitra

lokalita
město Nitra, Nitranský samosprávný kraj, SK

objednatel/investor
Město Nitra

doba poskytování služeb
2018-2020

druh služeb
plán udržitelné mobility, strategický dokument