2020

Vytvořili jsme

Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava – Dunajská Streda – Komárno

Předmětem této studie proveditelnosti je modernizace existující trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno (staré 125 let), jejíž technický stav i technické parametry jsou za svou životností a neodpovídají požadavkům na příměstskou dopravu v okolí Bratislavy a mezinárodní nákladní dopravě generované kontejnerovým terminálem v Dunajské Stredě.

Plán železniční trati v úseku Bratislava – Komárno z 19. století

Studii jsme zpracovávali spolu se společností NDCON od 06/2019 do 02/2020.

Účelem studie bylo navrhnout varianty možných řešení modernizace trati, které různým způsobem odstraňují její nedostatky, reagují na poptávku a výhledovou potřebnost této trati pro osobní i nákladní dopravu. Tyto varianty bylo nutné posoudit především s přihlédnutím k hodnocení jejich ekonomické efektivnosti a s přihlédnutím k investičním možnostem objednatele. Řešená trať č. 131 Bratislava – Nové Město – Komárno se nachází na území jihozápadního Slovenska a přechází třemi samosprávnými kraji – Bratislavským, Trnavským a Nitranským. Z Bratislavy je vedena jihovýchodním směrem, přibližně kopírující tok Dunaje a hranici s Maďarskou republikou. Přímo na její trase se nachází několik dalších významných sídel, které představují centra této oblasti (Dunajská Streda, Komárno a také rozrůstající se obce Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Šamorín).

Trať Bratislava – Nové Město – Komárno je ve stávajícím stavu jednokolejnou neelektrifikovanou železniční tratí v délce 95 km, která byla v r. 2019 klasifikovaná jako trať vedlejší, ale od roku 2020 byla překlasifikována na trať hlavní, což na přelomu roku 2019/2020, těsně před odevzdáním hotové studie, způsobilo nemalé problémy s dokončením zakázky.

V rámci studie byly navrženy 4 základní varianty řešení s několika provozními koncepty. První varianta spočívala pouze v drobných lokálních úpravách, které krátkodobě umožňovaly zvýšení propustnosti tratě s úpravou rychlosti na 80-100 km/h. Varianta 2 již byla více modernizační a zahrnovala komplexní rekonstrukci celé tratě na rychlost až 140 km/h s částečným zdvoukolejněním úseku Bratislava – Dunajská Streda. Třetí varianta se skládala z komplexní rekonstrukce celé trati na rychlost až 160 km/h a zahrnovala kompletní zdvoukolejnění v úseku Bratislava – Dunajská Streda a částečné zdvoukolejnění v úseku Dunajská Streda – Komárno. Čtvrtá varianta byla navržena jako plná dvoukolejná modernizace v celém úseku trati na rychlost 160 km/h. Samostatně pak byly ještě posuzovány varianty nových spojek Kvetoslavov – Šamorín a Komárno – Nová Stráž – Komárom a varianty s elektrifikací.

Jako optimální varianta se po zpracování studie a porovnání technického řešení a ekonomické efektivnosti jeví kombinace varianty 3 s výstavbou nových spojek Kvetoslavov – Šamorín a Komárno – Nová Stráž – Komárom včetně kompletní elektrifikace trati.

Zpracování studie pro zahraničního investora bylo velkou zkušeností pro porovnání zpracovávání obdobných studií v ČR a SR. Pevně věříme, že na základě námi zpracované studie bude dále připravována postupná rekonstrukce celé trati.

 

Fakta

název
Zvýšenie priepustnosti trate Bratislava - Dunajská Streda - Komárno

lokalita
Slovenská republika, Bratislava

objednatel/investor
Železnice Slovenskej republiky

doba poskytování služeb
2019-2020

druh služeb
Studie proveditelnosti