2020

Vytvořili jsme

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou a Rekonstrukce ŽST Chrastava

Uvedený záměr „Rekonstrukce ŽST Chrastava a Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ má charakter liniové železniční stavby a je stavbou dráhy, určené pro provoz vlaků osobní a nákladní dopravy.

Stavba je kompletní rekonstrukcí stávajících železničních stanic Chrastava a Hrádek nad Nisou. Zpracovány byly dvě samostatné dokumentace, na které byla vydána dvě samostatná územní rozhodnutí (stavebním úřadem v Chrastavě a Hrádku nad Nisou). V souladu se závěry Centrální komise ministerstva dopravy mají obě stavby a jejich následná příprava probíhat společně.

Práce na zakázce započaly v 07/2017 zpracováním záměru projektu. Po delším období ladění a dopracování záměru projektu, došlo k jeho schválení v 01/2019 a následně tak mohly začít práce na samotné DÚR. Kompletně byla zakázka dokončena nabytím právní moci územních rozhodnutí (v 04/2020 pro Hrádek nad Nisou a v 05/2020 pro Chrastavu).

Hlavním přínosem stavby je úspora času při křižování vlaků, které se dosáhne jak rekonstrukcí zabezpečovacího zařízení, tak zvýšením rychlosti ve staničních kolejích. Zrychlení křižování vlaků přispěje ke zkrácení cestovních dob.

Dalším cílem této stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravní cesty.

Připravovaná stavba řeší rekonstrukci kolejiště v železničních stanicích, vč. železničního spodku, rekonstrukci nástupišť pro dosažení výšky hran nástupišť 550 mm na TK a výstavbu přístupových komunikací. Pro všechna nástupiště bude zřízen bezbariérový přístup výstavbou šikmých přístupových komunikací a výtahů na nástupiště. Nové zastřešení nástupišť nebude zasahovat do volného postranního prostoru průjezdného průřezu. V návaznosti na rekonstrukci nástupišť a přístupových komunikací dojde ke zřízení nových podchodů.

Součástí této stavby bude také rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Z hlediska zabezpečovacího zařízení dojde mimo jiné k rekonstrukci zabezpečení několika železničních přejezdů v mezistaničních úsecích Liberec – Chrastava, Chrastava – Hrádek nad Nisou a také důležitého přejezdu v Hrádku nad Nisou. Dojde také k úpravě částí souvisejících se zabezpečovacím a sdělovacím zařízením v ŽST Liberec.

Kolejové úpravy vyvolají dále sanace i zrušení několika mostních objektů. V rámci stavby dojde také k částečné rekonstrukci výpravních budov. V Chrastavě se jedná především o úpravu vnitřních prostor z důvodu umisťování nových technologických zařízení, v Hrádku nad Nisou pak dojde také k rekonstrukci celého obvodového pláště, vč. rekonstrukce krovu a sanace celé spodní stavby.

Zajímavostí u obou staveb je požadavek na zachování stávajícího historického zastřešení ostrovních nástupišť v co možná největší míře. V Chrastavě se jedná o dřevěný přístřešek , v Hrádku nad Nisou se jedná o zastřešení ostrovního nástupiště tvořené atypickou ocelovou nýtovanou konstrukcí. Tato zastřešení jsou v územně analytických podkladech vedena jako architektonicky cenné stavby – výjimečné industriální stavby.

 

Fakta

název
Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou a Rekonstrukce ŽST Chrastava

lokalita
Liberecký kraj

objednatel/investor
Správa železnic

doba poskytování služeb
2017-2020

druh služeb
Záměr projektu (ZP) + dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR)