2020

Vytvořili jsme

Rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody v Karlových Varech

Příprava projektové dokumentace jedné z nejstarších ulic v Karlových Varech trvala celkem tři roky. Vlastní rekonstrukce byla provedena během jednoho roku a byla ukončena na jaře roku 2020. Rekonstruované ulice propojují ulici Na Vyhlídce a Divadelní náměstí v lázeňském území, nedaleko Vřídla. Uliční prostor je převážně ohraničen bytovou zástavbou. V úseku mimo zástavbu jsou zárubní zdi, na které navazuje parková úprava. Součástí rekonstrukce byla přestavba jedné ze zárubních zdí z důvodu rozšíření vozovky a dále rekonstrukce dvou schodišť do sousedních ulic. Celková délka rekonstrukce komunikace byla cca 600 m. Podélný sklon stávající komunikace, který bylo nutné při rekonstrukci respektovat, dosahoval místy až 15%.

Že se bude jednat o netradiční projekt, bylo zřejmé už od zahájení prací. Součástí uličního prostoru je i národní kulturní památka – kostel svaté Máří Magdalény, jejímž autorem je Kilián Ignác Dientzenhofer. Stavba kostela probíhala v letech 1733 až 1736 a kostel byl vybudován na místě původního středověkého gotického kostela s hřbitovem. Už toto zjištění historických faktů bylo zárukou mnoha překvapení v rámci projektové přípravy, ale zejména při realizaci stavby. V rámci zajištění podkladů jsme se dostali k informaci, že okolo celého kostela těsně pod povrchem stávající vozovky se nachází odvzdušňovací štola, které bylo nutné částečně přizpůsobit projektovou dokumentaci.

Součástí stavby byl i archeologický průzkum který byl zaměřen zejména na prostor u kostela. Při tomto průzkumu byly odhaleny základy původního gotického kostela a rovněž bylo objeveno několik hrobů s kosterními pozůstatky.

Ukázka z archeologického průzkumu během stavby. Na obrázku jsou vidět základy gotického kostela.

Stávající silnice měla povrch ze silně poničené čedičové dlažby a chůze po něm vyžadovala zejména pro dámy v botách s podpatky značnou dávku opatrnosti. Tato dlažba se vyznačovala i tím, že za deště byla kluzká a chůze či jízda autem byla ještě o něco zajímavější.

Už od začátku projektové přípravy bylo zřejmé, že projekt rekonstrukce bude složitý z hlediska návrhu a z hlediska projednání. Celý proces od zahájení projektu až po dokončení stavebních prací byl pod drobnohledem památkářů a musel zohlednit i přítomnost pramenů minerálních vod.

Součástí projektu byla rekonstrukce stávající dešťová kanalizace. Nejednalo se ovšem o klasickou trubní kanalizaci, ale o kanalizaci historickou, raženou ve skalním podloží, která v řešeném úseku několikrát změnila průřez. Netypická byla i její hloubka, která dosahovala cca 3 metry pod povrchem vozovky. Rekonstrukce kanalizace a šachet byla provedena bez výkopovou metodou zavlečením rukávce, který byl následně vytvrzen UV zářením. Jelikož rekonstrukce komunikací a tím i kanalizace se nachází v ochranném pásmu přírodních zdrojů I. stupně „I.A“ a I.B“, bylo nutné konzultovat s místními specialisty na horninové prostředí a prameny materiál vhodný do tohoto chráněného, ale zároveň agresivního prostředí.

Projektová příprava byla zahájena architektonickou studií, která byla podkladem pro rozhodování o uspořádání uličního prostoru. Bylo rozhodnuto, že významný úsek komunikace bude řešen jako obytná zóna, část jako pěší zóna (okolo kostela) a část jako obousměrná komunikace s chodníkem. Povrch komunikace byla navržen z žulových kostek různých odstínů a způsobu pokládky.

Ulice Moravská, úsek bez zástavby

Speciálně bylo přistoupeno k prostoru u nástupního schodiště do kostela svaté Máří Magdalény. Zde se v rámci projektové přípravy předpokládalo, že archeologický průzkum objeví původní dlažby, které nahradí stávající povrch s z litého asfaltu. Skutečnost ovšem ukázala, že pod asfaltem nebyla žádná původní dlažba, ale rovnou podkladní vrstvy. V rámci realizace byla navržena a odsouhlasena velkoplošná dlažba, která je v historickém centru používána. V průběhu realizace stavby se změnil názor objednatele, prostor okolo kostela byl vyjmut ze stavby a byla vypracována architektonickou firmou jiná studie, která řeší prostor dlažbou, která byla nalezena v jiném úseku rekonstrukce. Tato část bude stavebně dokončena až po dokončení realizace rekonstrukce námi řešené stavby.

Výsledné řešení rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody dalo ulici opět historický ráz, který zapadá do historického centra města. Novým řešením povrchů a odvodnění se podařilo zlepšit stav před rekonstrukcí a komunikace bude sloužit obyvatelům a návštěvníkům města další desetiletí.

Křižovatka ulic Hynaisova a Moravská, začátek obytné zóny – příčný práh již vybudován, svislé dopravní značení ještě neosazeno.

Fakta

název
Rekonstrukce ulic Hynaisova, Moravská a náměstí Svobody v Karlových Varech

lokalita
Karlovarský kraj

objednatel/investor
Magistrát města Karlovy Vary

doba poskytování služeb
2012-2020

druh služeb
Projektová dokumentace, autorský dozor