2019

Vytvořili jsme

Rekonstrukce mostu v Počaplech

Stávající most ev. č. 19-022 přes Mlýnský potok v obci Počaply je tvořen klenbovou konstrukcí o třech polích a byl svým stavebnětechnickým stavem zařazen do klasifikačního stupně VI – velmi špatný. Na mostě jsou patrné závažné poruchy včetně podemletého pilíře. Vzhledem k vedení nivelety na mostě (vrcholový oblouk) nejsou dodržený normové délky rozhledu pro zastavení a často dochází k nebezpečnému dobržďování vozidel jedoucích poo mostě proti sobě. Tato skutečnost dále zhoršuje stavebně technický stav mostu. Celkový stavebně technický stav mostu musel vést k jednoznačnému řešení. V rámci návrhu rekonstrukce mostu byla stávající konstrukce kompletně nahrazena novou.

Stávající stav (pohled)

Odpadávání torkretové vrstvy betonu

Pohled na trhliny v mostním křídle

Nová konstrukce je navržena jako jednopolová předpjatá monolitická rámová konstrukce. Spodní stavba je tvořena stěnovými opěrami (stojky rámu) založenými na pilotových základech. Nosná konstrukce je navržena jako předpjatá monolitická. Světlost pole je 19,98 m, rozpětí mostu 21,00 m a délka mostu 27,79 m.

Návrhový stav (podélný řez)

Most bude dále rozšířen, aby se na most vešli dva plnohodnotné jízdní pruhy a chodník. Celková šířka mostu bude 12,0 m.

V rámci rekonstrukce mostu dojde i k úpravě výškového a směrového vedení komunikace I/19 v místě mostu. V Mirovickém předpolí mostu bude stávající zpevněná plocha s autobusovou zastávkou upravena, doplněna chodníkem navazujícím na chodník na mostě, rozdělena ostrůvkem a stávající přechod pro chodce bude upraven tak, aby odpovídal stávajícím normám a bezpečnostním předpisům.

Koordinační situace

V rámci rekonstrukce mostu nedojde k „pouhé“ rekonstrukci mostního objektu, ale i úpravě okolí mostu. Bude tak zvýšena bezpečnost chodců nacházejících se v okolí mostu, zlepšen přístup na stávající autobusovou zastávku a přilehlé dětské hřiště, ale i zajištěn bezpečnější průjezd automobilové dopravy přes obci Počaply.

Dopravní řešení

Model - náhled 1

Model - náhled 2

 

Fakta

název
I/19 Počaply, most ev.č. 19-022

klient
Ředitelství silnic a dálnic ČR

lokalita
Středočeský kraj

doba poskytování služeb
10/2018 – 12/2019 (projektová dokumentace a inženýrská činnost)

druh služeb
DÚR, IČ pro ÚR, DSP, IČ pro SP, PDPS, AD