2019

Vytvořili jsme

II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5

Projektová dokumentace pro územní řízení. Řeší přeložku silnice II/101 jakožto součásti aglomeračního okruhu hl. m. Prahy.

ÚČEL stavby

  • Součást postupné modernizace aglomeračního okruhu Prahy
  • Zlepšení tangenciálních vazeb mezi sídly v okolí Prahy a vazeb na nadřazenou radiální silniční síť
  • Vyloučení zbytné dopravy z intravilánů dotčených obcí (Rudná u Prahy, Drahelčice)

Údaje o stavbě:

Dvoupruhová silnice s neomezeným přístupem

Návrhová kategorie:                S9,5/90

Návrhová rychlost:                   90km/h

Celková délka:                         1,102 km

Hlavní související objekty:

  • dvě jedno pruhové okružní křižovatky zabezpečující napojení stavby na stávající komunikace
  • povrchová retenční nádrž pro redukci odtoku srážkových vod
  • protihlukový zemní val
  • podchod pro pěší a cyklisty – přesypný klenbový objekt

 

Podchod pro pěší a cyklisty

Umožňuje propojení obce Drahelčice s přírodním parkem „Povodí Kačáku“ formou bezkolizního křížení vycházkové trasy s navrhovanou přeložkou silnice II/101.

Celková délka podchodu:         32 m

Světlý průřez:                          5,78 m

 

Fakta

název
II/101 Drahelčice obchvat, připojení ze sjezdu z D5

lokalita
Středočeský kraj

objednatel/investor
Krajský úřad Středočeského kraje

doba poskytování služeb
2019

druh služeb
projektová dokumentace