2018

Vytvořili jsme

Hodnocení technické proveditelnosti řešení uložiště jaderného odpadu

Ilustrační vizualizace lokality Budišov (zdroj: SÚRAO)

Projektový tým měl v rámci této zakázky za úkol řešit mimo jiné optimalizaci podzemních částí hlubinného úložiště jaderného odpadu, celkovou koncepci hlubinného úložiště vč. komplexního logistického procesu manipulace a transportu ÚOS s vyhořelým jaderným palivem pro jednotlivé kandidátní lokality.

Ilustrační vizualizace lokality Padařov (zdroj: SÚRAO)

Hlavními činnostmi zajišťovanými celým týmem v rámci této zakázky bylo:

  • Posouzení Koncepčních / předběžných Studií umístitelnosti / proveditelnosti zpracovaných pro všechny výše uvedené lokality z pohledu kompletnosti a úrovně zpracování definovaných projektových kritérií;
  • Posouzení úrovně zpracovaných informací pro všechny lokality, aby mohly být seriózním nástrojem pro doporučení zúženého počtu lokalit pro následující etapy;
  • Zpracování jednotné metodiky pro vyhodnocení závažnosti porovnávacích kritérií;
  • Aplikace poskytovatelem zpracované a zadavatelem schválené metodiky na stanovená projektová kritéria a porovnání vhodnosti jednotlivých lokalit k umístění HÚ z pohledu těchto kritérií, včetně zdůvodnění a obhájení určeného pořadí před zadavatelem;

Předmětem odborného plnění AFRY CZ byla aktivní účast v řešitelském týmu v procesu určení pořadí vhodnosti lokalit vytipovaných k umístění hlubinného úložiště z pohledu technické proveditelnosti a indikátorů vhodnosti (projektová kritéria) definovaných v metodickém pokynu SÚRAO MP.22 “Požadavky, indikátory vhodnosti a kritéria výběru lokalit pro umístění HÚ“.

Experti AFRY CZ, na základě svých znalostí českého programu hlubinného ukládání, se podíleli na porovnávání těchto indikátorů u následujících u devíti lokalit vytipovaných na základě předchozího výzkumu / průzkumu jako potencionálně vhodné pro umístění hlubinného úložiště: Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví Hora, Magdaléna, Janoch, Na Skalním.

Ilustrační vizualizace lokality Pačejov (zdroj: SÚRAO)

Ilustrační vizualizace lokality Lodhéřov (zdroj: SÚRAO)

Ilustrační vizualizace lokality Kraví Hora (zdroj: SÚRAO)

Fakta

název
Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště; Podkladové studie pro potřeby zúžení počtu lokalit;
Hodnocení potenciálních lokalit z hlediska technické proveditelnosti

klient
SATRA, spol. s.r.o.

konečný klient
SÚRAO

lokalita
Česko

doba poskytování služeb
2018

druh služeb
Studie