2018

Vytvořili jsme

Strategický plán udržitelné městské mobility Českých Budějovic

Strategický plán udržitelné městské mobility Českých Budějovic ("SUMP") je jedním z prvních dokumentů z hlediska koncepce dopravy, jenž řeší všechny dopravní módy na území města a jeho bezprostředním okolí ve vzájemných souvislostech a synergiích a který je předmětem veřejného projednání.

Dokumentace byla vypracována v souladu s metodikami, které byly doporučeny Evropskou unií, podle nichž byly vypracovány plány mobility měst v západní Evropě. Dokument není zaměřen pouze na rozvoj jednotlivých dopravních módů, ale ve značné míře zohledňuje myšlenku zkvalitnění životního prostředí.

Model dopravy byl postaven jako multimodální, tj. jedním výpočtem probíhá zjišťování dopravního zatížení všech druhů dopravy s možností vzájemného ovlivnění volby jízdního prostředku. V této zakázce nebyl dopravní model postaven a provozován vlastními kapacitami, ale po dohodě s objednatelem byl stávající dopravní model dle našich požadavků upraven a dodán od dalšího dodavatele.

Celý proces pořízení dokumentace byl pravidelně projednáván s odbornou i laickou veřejností, byla možnost připomínkování všech částí dokumentu na webových stránkách projektu. Proces pořízení dokumentace byl ukončen schválením Zastupitelstva města České Budějovice a získáním kladného stanoviska v rámci procesu posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (SEA).

Nedílnou součástí dokumentace je zásobník projektů, kde jsou soustředěny všechny v době zpracování známé investiční akce. Jelikož udržitelná mobilita není jenom o infrastruktuře, ale i dopravním chování obyvatel, jsou součástí zásobníku projektů i kampaně a osvětové akce, které mají obyvatele města a okolí přimět více využívat udržitelné druhy dopravy.

Město České Budějovice schválením tohoto dokumentu získalo další strategický dokument, který stanovuje priority a postupy rozvoje všech druhů dopravy ve městě. Ukončením prací na tvorbě dokumentace není ovšem ukončena činnosti na procesu udržitelné mobility ve městě. Naplnění vizí a strategií dokumentu je závislé na rozhodování představitelů města a dalších investorů do dopravní infrastruktury.

Fakta

název
Plán udržitelné městské mobility Českých Budějovic

lokalita
Jihočeský kraj

rozsah služeb

  • Plán udržitelné městské mobility
  • SEA