2018

Vytvořili jsme

Studie úpravy silnice I. třídy v Karlových Varech

Turbookružní křižovatka, varianta vybraná investorem

Cílem studie bylo technické zpracování stávající okružní křižovatky a návazných úseků silnic u hypermarketu Globus v Karlových Varech. Ta je ve své současné podobě dlouhodobě na hranici své kapacity.

Další plánovaný rozvoj navíc může znamenat další výrazné přetížení kapacity této křižovatky. S ohledem na tento budoucí vývoj jsme v rámci studie navrhli tři varianty řešení této nevyhovující situace, a to turbo-okružní křižovatku, světelně signalizovanou křižovatku a mimoúrovňovou křižovatku.

Mimoúrovňové uspořádání, varianta doporučená zpracovatelem

Jednotlivé varianty jsme vyhodnotili pomocí mikroskopické simulace a podle řady kritérií jsme následně zpracovali hodnocení každé z nich. To zákazníkovi může pomoci ve finálním rozhodování, která z navržených variant mu nejvíce vyhovuje pro úpravu dané křižovatky.

Světelně řízená křižovatka, varianta přinášející nejmenší přínosy

Náš tým doporučil dále sledovat a projektovat variantu mimoúrovňového uspořádání, která spolehlivě zajistí adekvátní propustnost křižovatky i ve vzdálených časových horizontech, tedy po plánovaném významném zatížení komunikace, které vznikne vlivem rozvoje návazné oblasti v Karlových Varech. Investor vybral variantu turbookružního uspořádání, které také významně zlepší propustnost křižovatky a bezpečnost dopravy.

Turbookružní křižovatka, investorem vybraná varianta

Fakta

název
I/20 Karlovy Vary, Tašovice – PD okružní křižovatka

lokalita

Karlovarský kraj

objednatel

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

doba poskytování služeb

2017

druh stavby

Silnice I.třídy, intravilán