2017

Vytvořili jsme

Územní plán Jihlava

Územní plán Jihlava

Historie města Jihlava se datuje od 12. století, kdy je doložena existence slovanské vesnice. Jihlava je zároveň nejstarším městem v Čechách s hornickou tradicí, neboť byla významným nalezištěm stříbra a zlata. Bohatství města se promítlo do církevních i občanských staveb, které jsou zachovány v historickém centru města.

V současné době je krajské město Jihlava významným regionálním společenským, průmyslovým a kulturním centrem Kraje Vysočina. Svojí polohou v těsné blízkosti dálnice D1, průtahem silnic I/38 a II/602 je velmi kvalitně dopravně napojena na regionální a nadregionální silniční síť. Nezastupitelnou roli v tomto ohledu hraje i železniční doprava, byť městem neprochází koridorová trať.

Město Jihlava má v současném stavu cca 51 000 obyvatel. Tento počet by chtělo navýšit pobídkou kvalitního bydlení a dostatkem pracovních příležitostí.

Územní plán Jihlava zohledňuje historický vývoj města, navrhuje nové plochy pro zajištění rozvoje bydlení, pracovních příležitostí a rovněž obsahuje návrhy rozvoje technické a dopravní infrastruktury, které reagují na požadovaný rozvoj a stávající stav.

První návrhy územního plánu byly ve stupni konceptu zpracovány ve dvou variantách rozvoje. Každá z variant předpokládala rozvoj jiného sektoru města. Výběr vítězného směru rozvoje byl poměrně podrobně vyhodnocen nejen s ohledem na urbanistickou koncepci, životní prostředí, ale i na možnosti napojení na technickou infrastrukturu města a dopravní obsluhu území. Vítězná varianta byla ve fázi návrhu dále upřesněna a je v upravené verzi v platném územním plánu.

Projednání návrhu územního plánu se ukázalo jako poměrně náročné. Opakovala se veřejná projednání z důvodu nesouhlasů občanů, kteří nesouhlasili s některými lokalitami rozvoje a také byly lokální problémy s dopravním řešením.

Při zpracování územního plánu byl využit i dopravní model, kterým zejména ve fázích konceptu byly ověřovány možnosti rozvoje dopravního skeletu města s ohledem na rozvoj jednotlivých lokalit a i jako reakce na dopravní problémy dálnice D1, kdy silnice vedoucí Jihlavou jsou využívány jako objízdná trasa. Dopravním modelem byla posouzena i finální verze územního plánu.

Zpracování územního plánu Jihlava probíhalo v letech 2011 až 2017.

 

 

 

Fakta

název
Územní plán Jihlava

lokalita
město Jihlava, kraj Vysočina

objednatel
Město Jihlava

doba poskytování služeb
2011 - 2017

druh služeb
územní plán