2015

Vytvořili jsme

Integrovaný plán udržitelné městské mobility Ostrava

Integrovaný plán mobility Ostrava je v Ostravě prvním dokumentem z hlediska koncepce dopravy, který řeší všechny dopravní módy na území města a jeho okolí, ve vzájemných souvislostech a synergiích.

Dokumentace byla vypracována v souladu s metodikami doporučených Evropskou unií, podle kterých byly vypracovány plány mobility měst v západní Evropě. Dokument není zaměřen pouze na rozvoj jednotlivých dopravních módů, ale ve značné míře sleduje stále aktuální potřebu zkvalitňování životního prostředí.

V rámci Integrovaného plánu mobility byly provedeny poměrně rozsáhlé průzkumné práce, které měly za cíl zjistit reálné dopravní chování obyvatel Ostravy a i přilehlých obcí, neboť její každodenní návštěvníci výrazně ovlivňují místní dopravu. Rovněž byla provedena rozsáhlá sčítání vozidel, cestujících hromadné dopravy a v neposlední řadě proběhlo i sčítání cyklistů. Všechny průzkumy byly kvalitním podkladem pro výpočty provedené modelem dopravy, který byl nedílnou součástí dokumentace. Model dopravy byl postaven jako multimodální, tj. jedním výpočtem probíhá zjišťování dopravního zatížení všech druhů dopravy s možností vzájemného ovlivnění volby jízdního prostředku.

Celý proces pořízení dokumentace byl pravidelně projednáván s odbornou i laickou veřejností, byla možnost připomínkování všech částí dokumentu na webových stránkách projektu. Proces pořízení dokumentace byl ukončen schválením Zastupitelstva města Ostrava.

Nedílnou součástí dokumentace je zásobník projektů, kde jsou soustředěny všechny v době zpracování známé investiční akce. Jelikož udržitelná mobilita není jenom o infrastruktuře, ale i dopravním chování obyvatel, jsou součástí zásobníku projektů i kampaně a osvětové akce, které mají obyvatele města a okolí přimět více využívat udržitelné druhy dopravy.

Město Ostrava schválením tohoto dokumentu získalo další strategický dokument, který stanovuje priority a postupy rozvoje všech druhů dopravy ve městě. Ukončením prací na tvorbě dokumentace není ovšem ukončena činnost na procesu dosažení udržitelné městské mobility. Naplnění vizí a strategií dokumentu je závislé na rozhodování představitelů města a dalších investorů do dopravní infrastruktury.

Fakta

název
Plán udržitelné městské mobility Ostravy

lokalita
Moravskoslezský kraj

rozsah služeb

  • Plán udržitelné městské mobility
  • SEA